Gjerulff Awesome Number One
English in the bottom

Følg Number på facebook !
Follow Number at facebook !


Følg Number som avlshan her
Follow Number as a studdog here

Number er Dennis' agility hund. Han har løbet med 2 jack russel terrier, Bailey og Samson, men nu var det tid til hans første border collie :)
Number er en utrolig kærlig hund, og vil meget gerne sidde på skødet og kramme alle :) På nær når han træner, så ser han ingen anden end den han træner med, er fuldt fokuseret og der kan sprænge en bombe ved siden af ham uden at opdage det!

Han er utrolig smuk dreng, både indvendig som udvendig, han er top sund, både i krop og fri for alle DNA test der er mulige at lave! Ligeledes har han et af de bedste temperamenter jeg kender hos nogle hanhunde!

Number er en fantastisk arbejdshund, han samarbejder i stedet for at arbejde selv.. Han er kendt som "vores lille autist", da han er utrolig klog, og lære lynhurtigt! Det er dog både positivt og negativt, da vi skulle passe på ikke at lære ham nogle forkerte ting, for dem lærer han lige så hurtigt ;) Han ligner sin mor rigtig meget, med hensyn til at blive irettesat, man behøver ikke være hård ved ham, ikke hæve stemmen eller "sidde hårdt på ham" når an arbejder, han forstår når en adfærd ikke var ønsket, men kan arbejde videre med samme drive lige bagefter, og fuldt fokus, power og intensitet.... Dette synes vi er en unik egenskab, da vi har kendskab til mange andre border collier som enten er for hårde, eller for bløde. Men Number er den perfekte kombination! Vi elsker at han arbejder med fuld power, og samtidig er meget samarbejdsvillig, og pleasende! Han vil træne alt, lydighed, agility, tricks, svømning og er altid intens i alt han laver, og kan arbejde for både godbidder og legetøj, dog er legetøjet favorit ;) Number arbejder med alle der ønsker det, han er en meget social hund, og han elsker både at nusse og træne, og tingene kan sagtens kombineres ;)

Number hviler meget i sig selv, og kan være med alle steder! Lige ledes er han god til alle mennesker og dyr i alle aldre! Han er god til hvalpe, og da han var yngre ville han meget gerne lege med alle hvalpe lige meget køn. Her på sine ældre dage er han dog ved at synes han har gjort sin pligt med alle vores hvalpekuld ;) og vælger oftest bare at gå sin vej, og leger ikke så meget med hvalpene mere. :) Men han er ALDRIG sur på bogle hvalpe, og vælger blot at gå sin vej hvis det bliver for meget. :) Lige ledes kan han gå sammen med alle hunde, hanner som tæver! Han er god til børn, og er meget stille og rolig, og sidder/ligger helt stille så de kan klappe ham, og giver gerne et kys eller to ;)

Number har hyrde linjer på begge sider af sine forældre, vi har dog ikke selv prioriteret at hyrde med ham, der er ikke tid til det hele... ;)


Han var mere aktiv som unghund, og skulle aktiveres jævnligt, både med kondition og stimulere hjernen. Dog har han aldrig været en hund der har løbet på væggene, og der kunne godt gå 1 dag eller 2 i mellem hans aktivitet... Hans ynglings beskæftigelse er helt klart agility, og lige derefter kommer svømning! Number kan sagtens aktiveres ved hjælp af tricks og indendørs aktiviteter, han behøver ikke at skulle løbe en maraton hver dag!

Nu er han dog meget afslappet, og har været i nogle år.. Han er en helt igennem fantastisk familie hund, er rolig omkring vores børn, og kan godt gå flere dage uden stor aktivitet. Da vi har udstationerings hunde, både tæver og hanner, passer vi andre hunde ind i mellem, og selvom vi har højløbske tæver, er det aldrig et problem at have både fremmede hanner eller tæver i huset, Number (og resten af flokken) acceptere det nye familie medlem som var det vores egen og de har været der altid!


Agility mæssigt er han næsten for god til at være sand: Han har en fantastisk spring teknik, river meget sjældent ned, og har aldrig haft tendens til det! Han har et helt naturlig forståelse af afsæt, landing og skift af galop! Hans drive er medfødt, og ikke noget vi har været nødt til at presse på. Han har en fantastisk power, og kan accelerere på selv korte distancer, og efter tætte vendinger. Han arbejder altid med hovedet, og i en positiv stress! Vi skal selv stoppe ham i træningen, da han hverken mister hoved eller power, så man kan hurtigt komme til at have for lange trænings sessioner. Han arbejder uden lyd, og stresser heller ikke på andre hunde der løber! Vi har haft æren af at følge alle hans søskende tæt, og er meget stolt af dette kuld!


Number er ikke købt for at skulle være den store avlshund, men bruges i avl hvis den rette tæve melder sig, hvor vi mener at kombinationen kan være med til at gavne racen! For os er det meget vigtigt at hundene komplimentere hinanden godt, ingen hunde er perfekte, men kombinationen skulle gerne lave næste generation bedre :) Vi går meget op i sundheden, stabile temperamenter, som ikke er lydfølsomme, og hunde som kan fungere som både familie og arbejshunde... 
Kontakt os gerne hvis i skulle være interesseret, så tager vi en snak :)

Number er far til nogle kuld, og det er en fornøjelse at følge dem, og se deres udvikling! Vi er stolte over alle er sunde og raske, både fungere godt som familie og arbejdshunde, og har arvet en masse af Numbers gode temperament og puttegen!
I kan se mere om Numbers kuld og hvalpe på hans facebook side, og her på hjemmesiden.

Hans pels er hverken kort eller lang, men en god blanding, og ikke særlig tyk.. Den er nem at holde, og bliver meget sjældent børstet. 

--------------------- english ---------------------

Number is Dennis' agility dog. He has 2 jack russel terrier, Bailey and Samson, but now it was time for his first border collie :) Number is a very loving dog and would love to sit on your lap and hug everyone :) Except when he is training, then he only see the one who is traning him, and block everything else put, and a bomb can go off without him notising!

He is a incredibly handsome boy, both inside as outside, as he is top healthy! Both in body and genetics! Number is a fantastic working dog, he loves to cooperates instead of working for himself .. He is known as "our little autistic"! He is so incredibly smart and learn sooo quickly! He is very much like his mother, in terms of being reprimanded, you don't need not be hard on him, or be strict in training. He understands when he is wrong, and we even normally reward everything in training, because with NUmber it is pretty much the handlers fault, he only do what he thinks is right, and don't do wrong on purpose! He work with the same drive always, but has taken the reprimand to him.... This we think is a unique property, as we are aware of many other border collier are either too hard or too soft. But Number is the perfect combination!

We love that he works with full power, and at the same time is very cooperative and please the handler! He wants to train everything, obedience, agility, tricks, swimming and is always intense in everything he does, and can work for both treats and toys, however, the toy is a favorite ;) Number works with everyone who wants, he is a very social dog, and he loves to cuddle and train, and things can easily be combined if you ask him ;)

Number is amazing, and so calm and rest in himself, and can be with us in all places! Hotels, caravan, friends homes, tents ect. He is always the same! Number is good with people and animals of all ages! He is very social, and likes cuddles and hugs! He is good with puppies, and when he was younger he loved to play with all puppies no matter gender. Here in his older days, however, he is starting to think he has done his duty with all our puppy litters ;) and most often just chooses to go away, and does not play so much with the puppies anymore :) But he is NEVER mad at any of the puppies, and just chooses to go away if it gets too much. :) He is easy and sweet with all dogs, males or females! He is good with children, and is very calm, and sits / lies completely still so they can pet him, and likes to give a kiss or two ;) He gets along with all dogs, 

Number have herding lines on both sides of his parents, but we have not had the chance to test his qualities, there is not time for everything.... :)

He was more active as a young dog, and needed to be activated regularly, both with running and stimulating the brain. However, he has never been a dog that has run on the walls, and there could easily be 1 or 2 in between his activity... His favorite occupation is definitely agility, and right after that comes swimming! Number can easily be activated with the help of tricks and indoor activities, he does not have to run a marathon every day!

Now, however, he is very relaxed, and has been for years .. He is an absolute fantastic family dog, is calm around our children, and can walk several days without much activity. We have some co-owned dogs not living with us, both females and males, and we sometimes have them home for matings, and even though we have females in heat, it is never a problem to have both males or females in the house, Number (and the rest of the pack) accept the new family member as it was our own and they have always been there! Number is a "work junkie", but work with his partner, not by himself... He could do every dog sport, as long he can cooperate with his partner he will love it!

In agility he is almost too good to be true: He has a great jumping technique, all natural understanding of take off, landing and changing the gallop! His drive is natur for him, and not something we have had to push. He has a great power, and can accelerate on even short distances, also after tight turns. He always uses his head, and work in a positive kind of stress! We must even stop him in training, because he just keep going, and not lose the head or power, so you can quickly get to long training sessions. He works without sound, and don't stress on the other dogs running! :) We've been honored to follow all his siblings close, and are very proud of this litter!

Number is not bought to be the next big breeding male! But will be used for breeding to the right females, where we believe that the combination can help to benefit the breed! For us it is very important that the dogs compliment each other well, no dog is perfect, but the combination should be able to give something better to next generation :) We are very focused  health, on stable temperaments, no sound issues, and dogs that can function as both family and working dogs ...

His coat is either short or long, but a good mix, and not particularly thick .. It is easy to hold, and is very rarely brushed.

Contact us if I should be interested, so we have a chat :)

Number is the father of some litters, and you can follow them in his facebook group, or her on the website.