Nifty and Fancy from Doggone Border

"Fancy"

English version is in the bottom under the picture

Flyttede hjem til os sidste år i februar fra Belgien

Født d. 18. december 2014

Fancy er opdrættet i Belgien, og opdrættet af Ann Eiserman på kennel 'Doggone Borders'. Vi har længe ønsket nogle nye linjer på kennelen, men ville ikke tage nogle fremmede ind, som vi ikke kendte til, derfor faldt valget på denne kombination.

Fancys mor Honey er fra 'Nice Of You To Come Bye' i Holland, og efter sunde agility og hyrde linjer. Honey er en sød og hengiven tæve, som er en meget god hundemor, og præger sine hvalpe utrolig godt!
Fancys far Easy er opdrættet på samme kennel, han er nemlig en 'Doggone borders' hund, og ham kender vi utrolig godt! Han er nemlig far til vores "Quick and Easy kuld", som viste sig at være et helt igennem fantastisk kuld, men utrolig stabilt temperament, og indre ro! Vi kender også en af hvalpene fra den tidligere kombination af Honey og Easy, og var derfor ikke i tvivl da denne kombination blev gentaget. Vi kontaktede Easys ejer Viviane, som satte os i kontakt med opdrætter Ann, og vi blev skrevet op... For os var det ikke kun sundheden som var vigtig, for da vi købte Fancy hjem også med henblik på at ønske hun egnede sig til avl, var hendes temperament, bygning, psyke og ikke mindst samarbejdsvillighed vigtig! Alt dette i en hund kan være svært at finde, i sær hvis man kigger i helt nye linjer. Derfor er vi utrolig glad for at kunne finde denne kombination, hvor disse linjer er nye for vores kennel, og også i Norden, men samtidig er fra linjer som vi kender godt, og fra opdrættere vi stoler på!
Fancy er Ann's lille øjesten, da hun var den mindste i et stort kuld på 11, og hun måtte hjælpe hende med flaske fodring de første par uger, som hun levede næsten på en varmepude i starten for at hjælpe hende godt i gang. Der blev født 12 hvalpe, men en var meget meget lille som desværre ikke overlevede. Derefter var der Fancy som var ganske lille, men hun overlevede heldigvis med hjælp fra Ann, og har været en fighter fra sit første åndedrag! Selvom hun var mindre end de andre så var hun lige så livlig og med på unoder! ;) Fancy var den mindste da hun flyttede hjemmefra, derfor var det satdig meget spændende hvad størrelse hun ville ende ud med at blive.

Fancy går i sine forældre og ældre søskendes fodspor, hun er nemlig den mest venlige og glade hund vi nogensinde har haft. Og lever fuldt ud op til vores forventninger med temperament og psyke som vi ledte efter, vi ønsker nemlig ikke kun en arbejds hund, men også et kært familie medlem, som kan fungere i flokken! Hun kan med alle andre hunde, endnu har vi ikke mødt nogen hunde som hun ikke kan lide eller er bange for! Hun er nogen gange overdrevent glad for at møde andre hunde, så glad så andre hunde bliver lidt irriteret på hende, hvilket hun ikke bliver trykket af overhovedet, men undre sig over kærligheden ikke er gengældt ;) Her hvor vi har hvalpe kuld, har hun vist sig at være den sødeste legetante man kan forstille sig for hvalpene.. Så sød og rolig, total hengiven, lægger sig bare ned og lader hvalpene kravle rundt på sig, bide i hende og hun trækker ikke en mine. Fancy er i bund og grund bare altid glad glad glad, et rigtigt fjollehoved, og går konstant rundt med smil på hovedet! Der er intet ondt i hende, og hun ønsker at lege med alle hun ser, mennesker eller hunde!


Trænings mæssigt: Opdateret 16/12-15, Fancy ca. 1 år

Hun er meget sød at træne med, meget fokuseret og samarbejdsvillig, og MEGET glad for sit legetøj.... SÅ det med indkald efter hun har fået legetøj trænes der stadig lidt på... :) Hun er allerede meget talentfuld inden for den smule træning hun har lavet. Ind til nu har hun trænet lydighed, tricks og er startet op på hvalpe agility foundation. Fancy følger helt naurligt linjerne i sektionerne, og følger handling og fører utrolig flot, og forventer hun bliver en der kan tage en god lang fremadsendelse, da hun gerne arbejder selvstændigt fra føren, og behøver ikke have mange kommandoer, men tager input fra føre, og udføre derefter opgaven selvstændigt.

Hun committer fint på forhindringerne allerede i en alder af kun 1 år, og kan sendes på god afstand. Hun er allerede godt stabil i dæk og bliv ved start. Dejlig koncentreret om arbejdet, og kan arbejde trods forstyrrelser af andre hunde og mennesker tæt på! Hun er utrættelig, kan arbejde og lege og arbejde og lege, og hovedet fungere stadig når der stilles krav til hende, og er stadig ikke super træt når vi når aften. Hende og Ever leger gerne det meste af aftenen. :) Hun indeholder en hel del hyrd i sine linjer, og det forventes at hun i 2016 skal testes på får. Eneste minus er at hun også gerne vil hyrde på kattene. :-( Da de katte der var i hendes hvalpe tid var udendørs, er dette problem ikke fanget før i en sen alder, hvor hun har gået og hyrdet på kattene udendørs uden det blevet opdaget. SÅ nu er der en trænings process i at kattene indendørs godt kan gå selv :) Fancy gør dem ikke spor, og kunne slet ikke finde på at markere dem trods de ignorerer hendes position, men hun forsøger stadig, og går tæt ved og hyrder dem hvis de bevæger sig, og kan stå meget længe og bare stirre og holde dem fast.

Fancy er blevet en meget smuk tæve, med fantastisk flotte vinkler, en meget smuk pels, som virker til at være nem at holde, uden den store underuld. Fancy er brun tricolor saddle, og har det smukkeste hjerte formet tan markering i hovedet, hun er lige som vi ønskede hende :)
Hun er blevet en meget smuk hund, fra en lille kluntet hvalp med store poter, til en flot ung teenager!


English version

Moved to us last year in February from Belgium Born December 18th, 2014 Fancy is breeded in Belgium, by Ann Eiserman the kennel 'Doggone Borders'. We have in long time wanted some new lines in the kennel, but would not take a strange line in, which we didn't knew anything about, this is why we chose this combination! Fancys mother Honey is from 'Nice Of You To Come Bye' in the Netherlands, and is from healthy agility and herding lines. Honey is a sweet and affectionate female, and is a very good mom for her puppies, and characterizes her puppies very well! Fancys father Easy is bred at the same kennel, he is also a 'doggone borders' dog and we know him very well! He is the father of our "Quick and Easy litter", which turned out to be an absolutely fantastic litter, incredibly stable temperament and inner peace! We also know one of the puppies from the previous combination of Honey and Easy, and was therefore in no doubt as this combination was repeated. We contacted Easys owner Viviane, who put us in contact with the breeder Ann. For us it was not only the health of the dog, that was important, because when we bought Fancy home, we also wished she was suitable for breeding. Therefor her temperament, building, psyche and not least cooperativeness was very important! All this in one dog can be hard to find, especially if you look in totally new lines. Therefore, we are extremely pleased to be able to find this combination of these lines are new to our kennel, and also in the Nordic region, but at the same time from the lines that we know these lines well and it is from breeders we trust! Fancy is Ann's little darling, when she was the smallest in a huge litter of 11, and she had to help her by bottle feeding the first few weeks, she lived almost on a heating pad in the beginning to help her to a good start. There were born 12 puppies in this litter, but one who was very very small which unfortunately did not survive. Then there was Fancy which was quite small, but she survived happily with Anns help, and has been a fighter from her first breath! Although she was smaller than the others, she was just as lively and with all the bad habits to! ;) Fancy was the smallest when she left, so it was very exciting what size she would turn out to be. Fancy is going right in her parents and older siblings' footsteps, she is in fact the most friendly and happy dog ​​we've ever had. And fully live up to our expectations with temperament and psyche as we were looking for, we want not only a working dog, but also a beloved family member who can act in the pack! She can be with any other dog, yet we have not met any dogs that she does not like or is afraid of! She is sometimes overly happy to meet other dogs, so happy that other dogs sometimes get a little annoyed at her, which she is not crushed by at all, but wonder about why the love is not reciprocated ;) Now we have puppies in the kennel, she has proven to be the sweetest play aunt one can ever imagine for the puppies .. So sweet and calm, completely devoted, just lie down and let the pups crawl around on her, biting her and she don't say anything. Fancy is basically just always happy happy happy, a real fool head, and goes constantly around with smiles on her face! There is nothing evil in her, and she wants to play with all she sees, people or dogs! Training: Updated 16. december 2015; Fancy is about 1 year She is very sweet to work with, very focused and cooperative, and VERY happy with her toys .... So recaIIs after being rewarded is still a training subject ... :) She's already very talented in the little training she has made. Until now she has trained obedience, tricks and started up the puppy agility foundation. Fancy follows quite naurligt lines in sections, and follows the action and leads incredibly beautiful, and she expects to be one who can take a good long forward extension. She can work independently from the handler, and do not need many commands, but takes input from the handler, and then perform the task independently. She commits fine on the obstacles already at the age of only one year, and can be sent at a good distance. She is already well stable in stay at the startline. Lovely concentrating on working and can work despite disturbances of other dogs and people close to her! She is tireless, can work and play and work and play, and her head still functioning when required for her, and is still not super tired when we reach the evening. Her and Ever play the most of the evening if they can. :) She has a lot herd in his lines, and it is expected that she in 2016 will be tested on sheep. The only down side is that she also would like herding the cats. :-( When Fancy was puppy, the cats was outdoors, this problem has not caught until a late age, where she has gone herding the cats outdoors for a while, before it was discovered. So now is a training process that the cats can be indoor :) Fancy does not hurt them at all, but she is still trying to herd them, and can be very patent and just stare and hold them. Fancy has become a very beautiful female, with great angles, a very beautiful coat that seems to be easy to hold, with little undercoat. Fancy is brown tricolor saddle, and has the most beautiful heart-shaped tan mark in her face, she's just like we wanted her :) She was a very beautiful dog, came from a little clumsy puppy with big paws, to a handsome young teenager!