Gjerulff white wild Windy tiger

Wndy leder efter det rette aktive hjem :)
Windy still looking for a forever active home :) (English in the bottom)


Windy er som hendes stambogsnavn indikere; en vild tiger ;) Hun er en lille energi bombe med højt humør! Energien bliver dog ikke kun brugt på at lave ballade, men er meget kontakt søgende, og hvis hun kan kæmpe sig først på skødet og givet en masse kys, så er det et hit! Sammen med Only har de fra start været mest fremme i skoene, og de mest "dominerende" under leg med de andre, og står ikke tilbage for noget.
Windy er meget nysgerrig, og kører på med høj moral, og ofte ude og undersøge det nye som en af de første. Hun bevæger sig rundt på diverse forhindringer, balance baner og fremmede underlag uden at bemærke det som nyt, men forcere det uden problemer og som det mest naturlige i verden. En evt. agility handler får derfor en god ballast i sin hund, til når der for eksempel skal indlæres vippe, tunnel og feltforhindringer i det hele taget, da hverken højder, bevægelser under hende, eller skiftende underlag er noget hun reagere på, (på nuværende tidspunkt)..

Hun holder ikke igen når der leges, og holder allerede godt fast i legetøj, og giver ikke op uden en god ruskeleg. Derfor er det også vurderet at hun ikke skal ud til en uerfaren handler, men en som har brug for lidt mere power og gerne har brug for en god psyke med fighter vilje, og evt. til den type fører som selv træner meget disiplineret og med klare linjer. Hun vurderes til, ikke at være en hund som skal have lov til for meget "ballade"; får hun en lillefinger, vil hun nok forsøge at tage hele armen, som en del af hendes natur :)

Windys navn passer godt til hende, Win(dy), da hun er den type hund som vil kunne gøre sig i eliten, hun vil kunne takle et højt trænings niveau og intensitet, men samtidig er hun lige så afbalanceret som resten af kuldet (og sine forældre). Når der ikke er aktivitet, så sover hun lige så sødt som alle de andre, sågar på ryggen, og er helt afbalanceret og hengiven til sine omgivelser. Hun sover og putter lige så gerne med sine søskende, som alene.


Hvis hendes arbejdsvilje bliver taklet korrekt, vil hun være en kærlig og hengivet hund, som vil gå igennem ild og vand for sin fører, og være i stand til at udfører opgaver med høj intensitet. Hun har det der ekstra, men har også brug for en fører som kan sætte grænser for hende.

Hun er lige som sine søskende meget stabil mht. forskellige lyde, og er blevet udsat for stort set alt som kan forekomme i hverdagen, samt det fremtidige liv. De er introduceret for støvsuger, både en selvkørende og håndholdt, og hører ofte lyd CD'er, samt et fjernsyn placeret over deres hvalpegård. De hører dagligt traktore og biler fra vejen, ved siden at den udendørs hvalpegård.
De er blevet socialiseret med børn, da Fly til daglig bor sammen med Jeanett og hendes datter Luna, har de ofte været på besøg, til stor glæde for hvalpene! Her ses Windy i et hygge øjeblik med Luna!

Windy er meget fører fokuseret, og søger den menneskelige kontakt, og vil derfor ikke vurderes til at blive den "trodsige" type, men vil lige som sine forældre vurderes til at være meget pleasende og gøre alt for at gøre sin ejer tilfreds! Hun har meget gå på mod, og vilje! Vil hun over kassen med bolde, så skal hun nok komme over ;)
Hun er de type hund, hvor man enten skal have lige DEN, eller man ikke passer til den. Det er derfor hun stadig er ledig, da flere interesserede har vist sig ikke at skulle have denne type hund.


English:

Windy as her pedigree name indicate; a wild tiger ;) She is a little energy bomb with high spirits! This energy is not only used to make trouble, but she really seek the human contact, and if she can fight her first on the lap and give a lot of kisses, it's a hit! Along with Only they have from the start been most corious and just running forward, and also the most "dominant" when playing with the others, and they don't give up that easily.....

Windy has from birth, been very active, wanted to move around, and very curious, and go on with high morale, and often out and explore the new things as one of the first. She moves around the various obstacles, balance courses and different grounds without noticing it as new thing, but climb it without any problems and as the most natural thing in the world. A potential agility dog, and a handler will therefore have a good foundation in this type of dog, to when for example learning her seesaw, tunnel and contacts obstacles, since neither heights, movements under her or changing grounds is something she react to (currently) ..

She does not hold back when playing, and keeps already a good grib in toys, and not giving up without a good shaking game. Therefore, it is also estimated that she will not be out for an inexperienced home, but to one that wants a little more power and would need a good mentality dog, with fighting spirit, and possibly the type of handler that train with a disiplin, with clear lines. She would may not be a dog who should be allowed too much naughty behavior; she gets a finger, she will probably try to take the whole arm, as part of her nature :)

Wendy's name fits well for her, Win(dy), as she is the type of dog that could stand in the elite, she will be able to cope with a high training level and intensity, but at the same time, she is just as balanced as the rest of the litter (and her parents). When there is no activity, so she sleeps just as sweet as all the others, even on the back, and is completely balanced and devoted to its surroundings. She sleeps and snuggle just as happy with his siblings, as alone.

If her work intensity will is tackled properly, she will be a loving and devoted dog that will go through fire and water for her owner, and be able to perform tasks with high intensity. She has that something extra, but she needs a leader who can set limits to her and show her a proper leadership.

She is just like her siblings very stable with different sounds and have been exposed to just about everything that can occur in everyday life, and the future life. They are introduced to the vacuum cleaner, both a self-cleaner and hand-held, and often hear audio CDs, as well as a television placed over their puppy pen. They hear daily tractors and cars from the road next to the outdoor puppy yard. They have been socialized with children, as Fly in daily life lives with Jeanett and her daughter Luna, they has often visited, to the delight of the puppies!

Windy is very "owner focused", and seek the human contact and will not therefore be considered to be the independent type, but would like to please her owner and do everything to make her owner happy! She has a lot "going on courage" and huge will! If she wants to get over the box with balls, so she'll get over ;)

She is the type of dog, where you either must have THAT ONE, or you do not fit with it. It is he reason, she is still available, as more have been interested, but we have not found the right family to this of dog.